Rapporten en gesprekken

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in op onze school. Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) van het Cito waarbij wij alle leerlingen op belangrijke onderdelen twee keer per jaar toetsen; in het Midden van het jaar (januari) en aan het Einde van het jaar (juni). Deze onderdelen zijn technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd en op basis van deze informatie worden er groepsplannen en handelingsplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven op welke wijze wij het onderwijs optimaal laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Omdat wij de ontwikkeling van de leerling ten opzichte van zichzelf belangrijk vinden, werken wij sinds vorig jaar met een portfolio-klapper. Iedere leerling ontvangt twee keer per jaar zijn of haar portfolio. Het portfolio is gericht op de groei die een leerling maakt binnen de verschillende vakgebieden. U krijgt zo een veel completer beeld bij welke leerdoelen uw zoon of dochter nog een groei moet doormaken en welke al beheerst zijn. Verder staan in het portfolio foto’s, werkjes en werkbladen van kinderen, de ouderrapportages van KIJK! worden aan het portfolio toegevoegd. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling vindt u terug in het portfolio. Bij het werken met een portfolio hoort ook het voeren van kindgesprekken. Schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het voeren van deze gesprekken in alle groepen. Zo worden leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.