Rapporten en gesprekken

Omdat wij de ontwikkeling van de leerling ten opzichte van zichzelf belangrijk vinden, werken wij sinds schooljaar 2019-2020 met een portfolio-klapper. Iedere leerling ontvangt twee keer per jaar zijn of haar portfolio. Het portfolio is gericht op de groei die een leerling maakt binnen de verschillende vakgebieden. U krijgt zo een veel completer beeld bij welke leerdoelen uw zoon of dochter nog een groei moet doormaken en welke al beheerst zijn. Verder staan in het portfolio foto’s, werkjes en werkbladen van kinderen. Voor de groepen 1 en 2 worden de ouderrapportages van KIJK! aan het portfolio toegevoegd. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt u terug in het portfolio. Bij het werken met een portfolio hoort het voeren van kindgesprekken. Schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het voeren van deze gesprekken in alle groepen. Zo worden leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.
 
Naast de persoonlijke groei die kinderen laten zien, is het voor de leerkracht van belang in kaart te brengen waar de groep staat. Hiervoor maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito, waarbij wij alle leerlingen op belangrijke onderdelen twee keer per jaar toetsen; in het Midden van het schooljaar (januari) en aan het Einde van het schooljaar (juni). Deze onderdelen zijn technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. Op basis van deze informatie worden er groepsplannen en handelingsplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven op welke wijze wij het onderwijs optimaal laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.