Medezeggenschap

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de directie te ontvangen zodat men op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft verder het recht de directie te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Meer informatie vindt u hier

Geleding:
Hans Bijsmans (ouder)
Ivo Claassen (ouder)
Petra Op het Veld (ouder)
Britt Kramer (personeelslid)
Joyce Brüll (personeelslid)
Bart Jennen (personeelslid)

Contact opnemen met de MR? 
U kunt altijd mailen naar: mr.swentibold@innovo.nl