Ouderbetrokkenheid 3.0 > Ouderpanel

Wat is een Ouderpanel?

Een Ouderpanel biedt de gelegenheid tot een open gesprek tussen de directie en een groep van 20-27 ouders (3 ouders per groep)over het onderwijs op school. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging, een extra overlegvorm. Het Ouderpanel fungeert als klankbord voor de directie waarin ouders kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/thema's.

Waarom een Ouderpanel?

Het ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een steeds wisselende groep ouders. Hierdoor willen wij: * de betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs, vergroten; * waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs; * verhelderen van keuzes die school maakt, heeft gemaakt of wil maken * peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/thema's

Hoe wordt het Ouderpanel georganiseerd?

* Het panel bestaat uit een steeds wisselende groep ouders (streven is 3 ouders per groep) en het MT ( directeur, adjunct directeur en Intern Begeleider). De ouders worden aselectief gekozen via nummers van leerlinglijsten. Voorzitter van het panel is een lid van de directie. Er wordt van iedere bijeenkomst door de directie een verslag gemaakt. De ouders die deelgenomen hebben aan het panel ontvangen het verslag persoonlijk en via de website van onze school wordt het verslag tevens aan alle ouders bekend gemaakt.

* Het panel komt 3 keer per schooljaar in verschillende samenstelling bij elkaar. De voorbereiding van de bijeenkomst vindt plaats door het MT. Onderwerpen/thema's kunnen bij de directie worden aangedragen door ouders, teamleden, MR, OV of door leden van het MT zelf. Streven is om de groep ouders voorafgaande aan de bijeenkomst te informeren over het onderwerp/thema van keuze zodat zij zich, indien gewenst, inhoudelijk kunnen voorbereiden op de bijeenkomst.

* De directie informeert het team tijdens een teamvergadering. De inhoud wordt besproken en meegenomen in de beleids-, besluit- en planvorming. De directie streeft ernaar om door het team genomen initiatieven en/of besluiten aan het verslag van het ouderpanel worden toegevoegd.

Welke bevoegdheden heeft het Ouderpanel?

* Het ouderpanel heeft een adviserende rol * Het is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen * Het biedt gelegenheid tot het stellen van vragen * Het biedt gelegenheid tot het meedenken over ontwikkelingen op school * Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid

Meer informatie?

Contact