Aanmelden en toelating

Nieuwe leerlingen
Leerlingen die gedurende het schooljaar van een andere school komen, worden samen met hun ouders in een persoonlijk gesprek met de directie geïnformeerd over het onderwijs en de werkwijze binnen onze school en worden tevens rondgeleid door het gebouw. Een toelatingsonderzoek kan deel uit maken van een eventuele inschrijving.


Regels voor toelating
De wet vermeldt dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van onze school.
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:

  • alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt;
  • leerlingen die de aangeboden leerstof kunnen verwerken worden toegelaten tot onze school: leerlingen die getest zijn en waaruit een verwijzing naar het speciaal onderwijs blijkt, worden in principe niet toegelaten tot onze school;
  • onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap. Als we moeten beslissen over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we die zorg en begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. We bespreken factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting. Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar.

Binnen het toelatingsbeleid voor onze school wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën, namelijk:

  1. Kinderen die bijna 4 jaar oud zijn en voor het eerst gaan deelnemen aan het basisonderwijs. In de week waarin de leerlingen 4 jaar worden, mogen zij op vrijwillige basis vier ochtenden 'oefenen' in de groep. De maandag na hun verjaardag komen zij definitief naar school. Dan zijn zij officieel meetellende leerlingen van onze school.
  2. Kinderen, die al onderwijs hebben gevolgd. Bij deze categorie zijn twee specifieke groepen te onderscheiden, die binnen het toelatingsbeleid onder een aparte regeling vallen, namelijk:
    1. Kinderen die uit een ander land komen en de Nederlandse taal niet beheersen.
    2. Kinderen die overstappen van een speciale school voor basisonderwijs of een daarmee gelijk te stellen vorm van onderwijs naar het reguliere onderwijs.

Voor de onder 1 en 2 genoemde groepen geldt, dat toelating slechts mogelijk is nadat het team heeft bekeken of plaatsing mogelijk is. Daarbij zullen didactische, pedagogische, sociaal-emotionele alsook lichamelijke aspecten een rol kunnen spelen.


Aanmelding leerlingen groep 1
De aanmelding van leerlingen voor groep 1 vindt rond maart/april voorafgaande aan het nieuwe schooljaar plaats. U als ouder wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via een advertentie in een regionaal weekblad en/of flyers huis aan huis. Tijdens een algemene informatieavond voor ouders van nieuwe 4-jarige leerlingen, die voorafgaat aan de open dag,wordt u op de hoogte gesteld van het onderwijs en werkwijze op onze basisschool. 
Kinderen (en ouders) worden tijdens de open dag in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met directie en leerkrachten. Tijdens deze middag  kunnen zij tijdens een rondleiding door het gebouw de school "in bedrijf"ervaren. Bent u niet in de gelegenheid om de informatieavond en/of de open dag te bezoeken of wilt u uw kind later in het schooljaar aanmelden maak dan een afspraak met de directie om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden over de werkwijze binnen onze school.

Meer informatie?

Contact