Basisvragen over Passend onderwijs
 
Wat is Passend onderwijs?
Een nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Passend onderwijs is geen schooltype. Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden en maken afspraken hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen die bij hen past. Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering en de indicatiestelling van het speciaal onderwijs.
 
Waarom wordt Passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden budget en indicatiestelling voor het speciaal onderwijs.
Met de invoering van Passend onderwijs wil men een aantal problemen oplossen:
  • het groeiende aantal leerlingen, vooral leerlingen met gedragsproblemen, die verwezen worden naar speciaal onderwijs;
  • De indicatiestelling is erg bureaucratisch en het is lastig om onderwijs op maat te organiseren;
  • In het oude systeem zitten veel kinderen thuis.
Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt is regulier als het kan, speciaal als het moet.
 
Hoe werkt Passend onderwijs?
Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om het onderwijs te regelen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De samenwerkende scholen maken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Er zullen verschillen zijn tussen de regio's hoe dat onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. Iedere school stelt binnen Passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is.
 
Voor welke leerlingen is er Passend onderwijs?
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen is er zorgplicht  Deze ondersteuning kan nodig zijn voor bijvoorbeeld leerlingen met een leerstoornis en of gedragsstoornis ect.
 
Wanneer gaat het Passend onderwijs van start?
De wet Passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen.
De wet Passend onderwijs start op 1 augustus 2014. Schoolbesturen hebben dan een zorgplicht en samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Passend onderwijs.
 
Wat is een samenwerkingsverband?
Een nieuwe vorm waarin scholen zowel reguliere scholen als speciaal onderwijs scholen regionaal gaan samenwerken op het terrein van Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt in de wet Passend Onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen.
 
Wat is zorgplicht? 
Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt, een passend onderwijs aanbod krijgt. De school moet proberen de benodigde ondersteuning zelf te realiseren. Als de school de ondersteuning niet kan bieden moet de school na overleg met de ouders een school zoeken die wel en passend aanbod kan doen. De verwijzende school heeft hiervoor de verantwoordelijkheid.
 
Wat verandert er voor mijn kind?
In de dagelijkse praktijk zal er voor de meeste leerlingen weinig veranderen. De organisatie van de ondersteuning op school zal veranderen en er zullen op termijn minder kinderen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs.
 
Is Passend onderwijs een bezuiniging?
Nee, er wordt op Passend onderwijs niet bezuinigd. Het budget per samenwerkingsverband wordt berekend op het totaal aantal leerlingen en niet op het aantal leerlingen dat nu gebruik maakt van een extra ondersteuning. Dit betekent dat regio's waar veel leerlingen een rugzakje hebben en in het speciaal onderwijs zitten er met de komst van passend onderwijs wel op achteruit gaan. Deze verandering, de verevening genoemd, zal geleidelijk worden doorgevoerd en pas van start gaan in het schooljaar 2015/2016.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Meer informatie?

Contact